Валамон, со монэ кабыл басьтэ

Сыӵе каньыл сервис гинэ утчаны

Татын но вераськон понна дурбасьтӥз сингл гожтӥськоно французъёсын ӵош. Оло, кин ке но потӥз адями-аймесаны, али кадь тон — кин тодэ. Тодад вайыса, бызьыса ик учыр луиз пичи вамыш та улонын мар быгатыны кулэ пӧрмемын

About